1. ĐỌC BÁO DÙM BẠN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT TINH BỘT SẮN, KHOAI MÌ XUÂN HỒNG
Nhà nghỉ giá rẻ Tây Ninh Tân Hồng Thúy trung tâm TP Tây Ninh 200k/ngày, 80k/h 0933927123
Spa Tây Ninh: MỪNG KHAI TRƯƠNG THẨM MỸ VIỆN NGUYÊN NHUNG CHI NHÁNH 2 - TÂY NINH
Nhà Xe Lê Hải, khai trương tuyến mới Tây Ninh - Đà Lạt
Taxi Sao Đỏ Tây Ninh: 0663 676767 Càng Đi Càng Rẻ, Gọi Đến Ngay, Xe Đẹp Có Wifi
Bánh xèo Bà Tám Tây Ninh: BÁNH XÈO NỔI TIẾNG TẠI HÒA THÀNH TÂY NINH
Trung Tâm Ngoại ngữ Tây Ninh: Ngày Hội Phát Triển Trí Tuệ Trẻ của Trung Tâm Ngoại Ngữ THẦN ĐỒNG
BÁNH KEM TƯỜNG HOA TÂY NINH: Kinh nghiệm làm bánh trên 35 năm, có báo giá bánh
Matxa Tây Ninh - MASSAGE CHÂN HOÀNG THÁI TÂY NINH

Toàn tỉnh ĐẠI LÝ GẠO MIỀN TÂY "PHÚC NGUYÊN"

Trong 'Thành Phố Tây Ninh' bởi mtam137, lúc 17 Tháng sáu 2014.

17,850 Lượt tiếp cận

 1. mtam137

  mtam137 Lái Buôn Tay Mơ

  Tham gia ngày:
  17 Tháng sáu 2014
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  ĐẠI LÝ GẠO MIỀN TÂY
  PHÚC NGUYÊN

  020 Võ Thị Sáu - KP4 - P3 - TP. Tây Ninh (cách ngã 4 Chiêu Hồi 100m)
  ____________________________________________


  Ñaïi lyù Gaïo cuûa chuùng toâi chuyeân cung caáp Sæ vaø Leû caùc loaïi gaïo, neáp, gaïo taám… ñöôïc laáy tröïc tieáp töø mieàn Taây vôùi nhieàu chuûng loaïi, giaù caû phaûi chaêng phuø hôïp moïi ñoái töôïng ngöôøi tieâu duøng nhö: Hoä gia ñình, cöûa haøng taïp hoùa, Caên-tin Cô quan, Tröôøng hoïc, quaùn côm, suaát aên coâng nghieäp, loø buùn, huû tíu, cô sôû naáu röôïu…
  + Ñaëc bieät Cöûa haøng chuyeân kinh doanh caùc loaïi gaïo ñaëc saûn nhö: Taøi Nguyeân chôï Ñaøo , Ñaøi Loan söõa, Naøng Thôm chôï Ñaøo, Höông Laøi söõa, Laøi Mieân… vaø caùc loaïi gaïo thôm noåi tieáng nhö: Thôm Ñaøi Loan, Thôm Thaùi, Thôm Laøi, Thôm Myõ…
  + Ñaûm baûo Gaïo nguyeân chaát, khoâng pha troän, gaïo saïch ngon côm.
  + Giao haøng taän nôi (mieãn phí) khi khaùch haøng coù yeâu caàu.
  + Danh saùch Gaïo taïi Ñaïi lyù cuûa chuùng toâi vôùi nhieàu chuûng loaïi gaïo, giaù caû caïnh tranh deã daøng ñaùp öùng yeâu caàu cuûa moïi ñoái töôïng khaùch haøng:

  [TABLE="class: grid, width: 650, align: center"]
  [TR]
  [TD="align: center"]STT
  [/TD]
  [TD="align: center"]Loại Gạo
  [/TD]
  [TD="align: center"]STT
  [/TD]
  [TD="align: center"]Loại Gạo
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]1
  [/TD]
  [TD]Đài Loan sữa
  [/TD]
  [TD="align: center"]14
  [/TD]
  [TD]Hàm Châu
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]2
  [/TD]
  [TD]Lài Miên
  [/TD]
  [TD="align: center"]15
  [/TD]
  [TD]Nhan Sẽ
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]3
  [/TD]
  [TD]Tài Nguyên chợ Đào sữa (Long An)
  [/TD]
  [TD="align: center"]16
  [/TD]
  [TD]Thơm Lài
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]4
  [/TD]
  [TD]Tài Nguyên chợ Đào(Tiền Giang)
  [/TD]
  [TD="align: center"]17
  [/TD]
  [TD]Lài Miên hoa nhài
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]5
  [/TD]
  [TD]Thơm Đài Loan
  [/TD]
  [TD="align: center"]18
  [/TD]
  [TD]Sơ Ri
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]6
  [/TD]
  [TD]Móng Chim Trắng
  [/TD]
  [TD="align: center"]19
  [/TD]
  [TD]Trâu nằm
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]7
  [/TD]
  [TD]Móng Chim vàng
  [/TD]
  [TD="align: center"]20
  [/TD]
  [TD]Thơm JasMine
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]8
  [/TD]
  [TD]Hương Lài sữa
  [/TD]
  [TD="align: center"]21
  [/TD]
  [TD]Thơm Thái
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]9
  [/TD]
  [TD]So Miên
  [/TD]
  [TD="align: center"]22
  [/TD]
  [TD]Tấm Tài Nguyên
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]10
  [/TD]
  [TD]Xương gà
  [/TD]
  [TD="align: center"]23
  [/TD]
  [TD]Tấm Thái
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]11
  [/TD]
  [TD]Thơm Mỹ
  [/TD]
  [TD="align: center"]24
  [/TD]
  [TD]Nếp lá
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]12
  [/TD]
  [TD]Nàng Hoa
  [/TD]
  [TD="align: center"]25
  [/TD]
  [TD]Nếp Thái
  [/TD]
  [/TR]
  [TR]
  [TD="align: center"]13
  [/TD]
  [TD]Nàng thơm Chợ Đào
  [/TD]
  [TD="align: center"]26
  [/TD]
  [TD]Nếp Sáp
  [/TD]
  [/TR]
  [/TABLE]
  (Ngoaøi caùc loaïi Gaïo treân taïi Ñaïi lyù, neáu quí khaùch coù yeâu caàu loaïi Gaïo khaùc xin vui loøng goïi ñieän ñaët haøng)

  Uy tín – Chaát löôïng – Nhanh choùng


  Haân haïnh ñöôïc phuïc vuï Quyù khaùch
  Haõy lieân heä vôùi chuùng toâi theo Soá ÑT: 066.3922752 –
  0906.702338 (coâ Phöông) – 0983.137267 (a. Taâm)
  ñeå ñöôïc giao haøng taän nôi
   
  #1 mtam137, 17 Tháng sáu 2014
  Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng sáu 2014

 2. mtam137

  mtam137 Lái Buôn Tay Mơ

  Tham gia ngày:
  17 Tháng sáu 2014
  Bài viết:
  4
  Đã được thích:
  0
  Gạo Phúc Nguyên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi cho quý khách, đặc biệt là các chị em là CBCNV đang công tác tại các Doanh Nghiệp và cơ quan Ban Ngành không có thời gian để đến cửa hàng. Đảm bảo Gạo sạch, ngon cơm, nguyên chất không pha trộn bất cứ loại gạo nào khác làm giảm phẩm chất của hạt gạo.
  Hãy liên hệ theo SĐT: 0663.922 752 (số đt tại cửa hàng) - 0906.702 338 ( gặp cô Phương) - 0983.137 267 (gặp a. Tâm) để được tư vấn giá cả các mặt hàng gạo và giao hàng tận nơi miễn phí cho quý khách
   

Chia sẻ trang này

'', '', '', '', '', '', '', '',
Like Facebook Chợ Và Gửi Tin Tại Đây Để Bài Được Chọn Đăng Face